کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
<دی‌ س‍ن‍زو= دی‍س‍ن‍زو>، دی‍وی‍د ا.،۱۹۵۵ - م‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ون‌= اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ >پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ص‍ف‍ار
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رفتار سازمانی
رابینز،< استیون = استیفن >پی .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۲۱۳۶۴,نمابر ناشر ; ۸۸۳۰۲۴۸۵,آدرس ناشر :تهران -خیابان ایرانشهر-نبش کوچه یگانه - پلاک ۲۲۹ دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
<دی سنزو= دیسنزو>، دیوید ا.،۱۹۵۵ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان :ساختار و طرح سازمانی
رابینز، استیون پی .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک