کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌= اس‍ت‍ف‍ان‌ >،۱۹۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌- رف‍ت‍ار
 
پدیدآور:
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌= اس‍ت‍ف‍ان‌ >،۱۹۴۳-
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی :مفاهیم نظریه ها و کاربردها
رابینز،< استیفن = استفان >،۱۹۴۳- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک