کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زم‍ی‍ن‍داری‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ف‍ای‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
++<= C س‍ی‌ پ‍لاس‌ پ‍لاس‌ >ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- آس‍ی‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ای‍ن‍گ‍ورس‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
لارس‍ن‌، گ‍ره‍ارد،۱۹۲۰-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
روح‍ان‍ی‌ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
<س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ن‍ژاد= س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ن‍ژاد>، ع‍ادل‌
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۵-
س‍ع‍ی‍دی‌، ش‍ه‍رام‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۵-
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ول‍ک‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ج‌.
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۰-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۲۶-
ف‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
<ه‍م‍ت‌ ف‍ر= ه‍م‍ت‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۵۰-
ی‍ون‍س‍ک‍و
ی‍و، ل‍ی‍ان‍گ‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‌ن‍گ‍ار
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
چ‍اپ‍ار. ؛ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ زب‍ان‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د ک‍رم‍ان‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه :بررسی کلی نیازها و پیشنهادها
یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭آ۵‌ی۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :سیستم و ساختار فایلها :ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ؛  تهران کانون انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای فایل :مطابق با سرفصل درس های ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱ و۲
فوک ، مایکل ؛  تهران جهان نو:نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات ، سیستم و ساختار فایلها( مهندسی فایلها)
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ( ساختار فایلها:)شامل شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختار فایل ها
فولک ، میخائیل ج . ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :ویژه دانشجویان دانشگاهها و...
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲ذ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر ذخیره و بازیابی اطلاعات ( با رویکرد کاربردی )ویژه دوره کاردانی کامپیوتر
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی :نظامها و فرآیندها
حری ، عباس ،۱۳۱۵- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل نکات ذخیره و بازیابی اطلاعات
عادلی نیا، محمد،۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی اطلاعات
بابایی ، محمود ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای ذخیره و بازیابی اطلاعات
سعیدی ، شهرام ؛  تبریز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۷‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
مهراد، جعفر، ۱۳۲۵- ؛  تهران چاپار. ؛ شیراز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های ثبت زمین و کاداستر :ابزارهایی برای اطلاعات و مدیریت زمین
لارسن ، گرهارد،۱۹۲۰- ؛  تهران مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۹۳‬,‭‌ل۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تعامل بازیابی اطلاعات
اینگورسن ، پیتر ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش های پیشرفته بازیابی اطلاعات
<سلیمانی نژاد= سلیمانی نژاد>، عادل ؛  کرمان جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد کرمان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
وب معنایی :مرجعی برای مبتدیان ، برنامه نویسان و توسعه دهندگان
یو، لیانگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭و۲‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی حسابداری
<همت فر= همت فر>، محمود، ۱۳۵۰- ؛  تهران فرهنگ زبان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۷۹‬,‭‍ه۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک