کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ش‍ار ب‍اد
ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
س‍ازه‌ه‍ا --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‍ه‍ا --پ‍ای‍داری‌
 
پدیدآور:
ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۴-
ک‍لاف‌، ری‌، ۱۹۲۰-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
رزن‍ی‍ک‌، راب‍رت‌،۱۹۲۳-
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد
ن‍وری‌، زه‍را
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
ن‍ع‍ی‍م‌،ف‍رزاد
وی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۹-
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-
داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ب‍ی‌ ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۹۲۳-
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌
<زن‍د پ‍ارس‍ا= زن‍دپ‍ارس‍ا>، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ن‍ش‍ر آش‍ی‍ن‍ا
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ن‌ آوران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
<زند پارسا= زندپارسا>، کیومرث ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
کلاف ، ری ، ۱۹۲۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه به روش اجزاء محدود
ویور، ویلیام ، ۱۹۲۹- ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭و۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا، ۱۹۴۱- ؛  [قزوین ] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله ( ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران )افتادگی ، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها /بنائی مسلح با بلوک مجوف بتنی
مگردیچیان ، آرک ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۳‌م۳۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک مریام
محجوب مقدس ، سعید، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل دینامیک مریام ، کرایگ
مریام ، جیمز ؛  تبریز نشر آشینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
شیمز، اروینگ هرمن ، ۱۹۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ش۹د۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری سازه ها
خیرالدین ، علی ،۱۳۴۳- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌خ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اثر باد بر سازه ها به انضمام آیین نامه 6991 ECSA
یحیایی ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طویس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌ی۳‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله
نعیم ،فرزاد ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ( استاتیک و دینامیک )
بی یر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مکانیک
رزنیک ، رابرت ،۱۹۲۳- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5