کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دی‍ب‍اگ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍الات‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍وزش‌ ف‍رض‌ آم‍اری‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍روت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍الات‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
داده‌پ‍ردازی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۲۷-
ک‍ری‍گ‌، دب‍ورا
ح‍ام‍دی‌ف‍ر،ه‍وم‍ن‌،۱۳۵۲-
ه‍اگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۷-
م‍س‍ت‍اج‍ران‌،م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۴-
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۳-
ک‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۰ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ک‍اظم‌ن‍ژاد، ان‍وش‍ی‍روان‌،۱۳۳۷ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ی‍م‍ن‍وز،ک‍ورت‌،۱۹۶۸ -م‌.
داژ، رض‍ا،۱۳۵۸-
ف‍رای‌، دی‍وی‍د
ص‍ف‍ای‍ی‌ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۷-
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
ه‍دای‍ت‌ف‍ر، ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌۱۳۳۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای کمک آموزشی اپراتوری مقدماتی
صفایی فر، جمشید،۱۳۴۷- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۸‬,‭‌ص۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و اجرای پایگاه داده ها
هدایت فر، امیرمهدی ۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای چند رسانه ای
کی نژاد، حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام پیشرفته (0002 dacotuAاتوکد۲۰۰۰)
پارسای ، علیرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مقدمانی [ 0002 dacotuA اتوکد۲۰۰۰]
پارسای ، علیرضا،۱۳۵۰ - ،گردآورنده ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم = گوریتم >و فلوچارت
غلامی ، بهرام ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران ، مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع < =swodniW roF letorPپروتل فور ویندوز>
مستاجران ،مجید،۱۳۵۴- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی <=79 sseccA اکسس ۹۷>
نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰= صد >آزمون آماری به همراه راهنمای نرم افزار< = SSPSاس .پی .اس .اس >.تحت ویندوز
کاظم نژاد، انوشیروان ،۱۳۳۷ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۷‬,‭‌ک۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات
هاگ ، استیون ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی < = xaM oidutS D3 تری دی استودیو ماکس >ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ،دانش آموزان فنی و حرفه ای ...
حامدی فر،هومن ،۱۳۵۲- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ح۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<=0002 dacotuA اتوکد دوهزار[>اتوکد دوهزار ]برای مبتدیان
فرای ، دیوید ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز=[PX swodniW ویندوز ایکس پی ]
سیمنوز،کورت ،۱۹۶۸ -م . ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزار< = 1.6 baltaM مطلب ۶/۱>
داژ، رضا،۱۳۵۸- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۲‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی )
دهقانی ، علیرضا،۱۳۲۷- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( ویژه کارشناسی به کارشناسی ارشد)
دهقانی ، علیرضا،۱۳۵۷- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭د۹‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای مقاومت مصالح :ویژه کارشناسی ارشد
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی
بهرنگی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام = ]5 rerolpxE tenretnI اینترنت اکسپلورر۵]
شرکت مایکروسافت ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌م۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ =79 lecxE اکسل ۹۷]
کریگ ، دبورا ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9