کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دک‍ر ش‍ن‍ت‍زو، ل‍وچ‍ان‍و،- ۱۹۲۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
دک‍ر ش‍ن‍ت‍زو، ل‍وچ‍ان‍و،- ۱۹۲۸
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوفان بزرگ یونان باستان
دکر شنتزو، لوچانو،- ۱۹۲۸ ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۸۸‬,‭‌ک۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک