کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ده‍خ‍دا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رم‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ --ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ای‍ران‌ -ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌
ب‍اروری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د
زل‍زل‍ه‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍ال‍ب‌ب‍ن‍دی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۴-۱۲۵۸
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
آن‍ت‍ن‍وف‌ چ‍خ‍وف‌
چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌
آگ‌ ب‍رن‌ - ن‍ی‍م‌ ک‍وف‌
ب‍لاج‍ت‌، اوم‍ر
اپ‍وس‍ت‍ل‌=<آپ‍وس‍ت‍ل‌>،ت‍ام‌م‌
گ‍ان‍گ‌ ش‍ول‍ر، ول‍ف‌
ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۴-
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ری‍چ‍اردس‍ون‌، ج‍ان‌ ج‍ورج‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ده‍خ‍دا
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل =<آپوستل >،تام م ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اجرای ساختمانهای بتن آرمه
قالیبافیان ، مهدی ، ۱۳۱۴- ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اتصالات در< سازه های = سازه های >فولادی
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازه های فولادی با اتصالات جوشی :ترجمه کتاب erutcurts dedlew fo ngiseD
بلاجت ، اومر ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای قالب بندی
ریچاردسون ، جان جورج ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :شامل ۱۰۰۰ =<هزار >مسئله :۳۰۰ مسئله حل شده
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لغتنامه
دهخدا، علی اکبر،۱۳۳۴-۱۲۵۸ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا با همکاری انتشارات روزنه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭د۹‌ل۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه تکنولوژی قالب بندی
تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲‬,‭د۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عالی و توسعه پایدار :مجموعه مقالات همایش ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۳
همایش آموزش عالی و توسعه پایدار(۱۳۸۳ :تهران ) ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >ساختمان بلند
گانگ شولر، ولف ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌گ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقد هایی بر زمینه جامعه شناسی
آگ برن - نیم کوف ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۰۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دهقانان
آنتنوف چخوف ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۰۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
لایم لایت
چارلی چاپلین ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک