کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روح‌ گ‍رای‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ادب‍ی‍ات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۲۲۶- ۶۵۱ م‌.
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اش‍ک‍ان‍ی‍ان‌،۲۴۹ ق‌.م‌-.۲۲۶م‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
دا۱۲۳
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- زی‍اری‍ان‌، ۳۱۶- ۴۸۳ ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۴۷- ۱۳۱۸
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۴۷۰-۳۸۵ ق‌
ن‍اص‍ر خ‍س‍رو، ۳۹۴- ۴۸۱ ق‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌،۱۲۵۲- ۱۳۱۴
س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰
م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ی‍ت‍را
م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌ آص‍ف‌ - ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ : م‍ی‍ت‍را م‍ه‍رآب‍ادی‌
گ‍ی‍رش‍م‍ن‌،< روم‍ن‌= روم‍ان‌>،۱۸۹۵-۱۹۷۹ م‌
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵
دول‌، ل‍وئ‍ی‌، ۱۹۰۳- ۱۹۶۱
م‍ش‍ک‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد،۱۳۷۴-۱۲۹۷
ع‍ب‍ی‍د،< رؤوف‌= رئ‍وف‌>
ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور، ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۳
 
ناشر:
ف‍ردوس‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
دب‍ی‍ر: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ؛ دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی
بیهقی ، محمد بن حسین ،۴۷۰-۳۸۵ ق ؛  [تهران ] نشر علم ؛ دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آتیلا
دول ، لوئی ، ۱۹۰۳- ۱۹۶۱ ؛  تهران دبیر: دنیای کتاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار
ناصر خسرو، ۳۹۴- ۴۸۱ ق ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۷۶۴‬,‭‌ن۲د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اشکهای زلیخا :خاکستر آرزوها
شکیباپور، عنایت الله ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۳ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ک۹۳۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایران در زمان ساسانیان :تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
کریستن سن ، آرتور امانوئل ، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان
پیرنیا، حسن ،۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سلسله زیاری
مهرآبادی ، میترا ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۹۵‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با ۴۴ گراور و ۲ نقشه
پیرنیا، حسن ، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بندرعباس و خلیج فارس ( اعلام الناس فی احوال بندرعباس )
سدیدالسلطنه ، محمدعلی ، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان ، پارتیان ، یا، پهلویان قدیم
مشکور، محمد جواد،۱۳۷۴-۱۲۹۷ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۳۶‬,‭‌م۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < قصه های = قصه های >صمد بهرنگی ( متن کامل ۲۲ قصه :)۲۴ ساعت در خواب و بیداری ، اولدوز و عروسک سخنگو ...تلخون و ...همراه نقد و بررسی
بهرنگی ، صمد، ۱۳۴۷- ۱۳۱۸ ؛  تهران فردوس : دنیای کتاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انسان روح است نه جسد
عبید،< رؤوف = رئوف > ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۶۸‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رستم التواریخ ( رستم الحکما)
محمد هاشم آصف - تصحیح : میترا مهرآبادی ؛  دنیای کتاب   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۶۸‬,‭ر۵ر۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران از آغاز تا اسلام
گیرشمن ،< رومن = رومان >،۱۸۹۵-۱۹۷۹ م ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک