کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دم‍وک‍راس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ک‍اس‍ت‍رو، ف‍ی‍دل‌، ۱۹۲۷ -- - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا،lediF ,ortsaC
ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌، ۱۳۷۶ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روش‍ن‍گ‍ری‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۷۹ -- س‍ی‍اس‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ --ای‍ران‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌۲۰
اس‍لام‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ --ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۰۲-
<ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، آری‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌لاری‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍وئ‍ی‍ن‍ت‍ن‌، آن‍ت‍ون‍ی‌، وی‍راس‍ت‍ار
پ‍ال‍م‍ر، راب‍رت‌ روزول‌،۱۹۰۹-
م‍ح‍م‍دی‌اش‍ت‍ه‍اردی‌،م‍ح‍م‍د،۱۳۲۳-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد،۱۳۴۴-
<ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌= ت‍وح‍ی‍دف‍ام‌>، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-
ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
ج‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ش‍وم‍پ‍ی‍ت‍ر، ج‍وزف‌ آل‍وی‍س‌، ۱۸۸۳- ۱۹۵۰
ت‍اج‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۷-
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۲-
ت‍اج‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۳۵-
ج‍ه‍ان‍ب‍گ‍ل‍و، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ک‍اس‍ت‍رو، ف‍ی‍دل‌، ۱۹۲۷-
ام‍ی‍ری‌، ج‍اب‍ر
ب‍وش‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
ک‍وش‍ک‍ی‌،م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اس‍را
س‍م‍ت‌
خ‍ادم‌ال‍رض‍ا(ع‌)
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ف‍رس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر م‍طه‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍دوی‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ذک‍ر
ال‍ه‍دی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
بوشهری ، جعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ب۸۶‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاپیتالیسم ، سوسیالیسم و دموکراسی
شومپیتر، جوزف آلویس ، ۱۸۸۳- ۱۹۵۰ ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HX‬,‭۷۲‬,‭‌ش۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ولایت فقیه ستون خیمه انقلاب اسلامی
محمدی اشتهاردی ،محمد،۱۳۲۳- ؛  تهران نشر مطهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭‌م۲۷و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه سیاسی
کوئینتن ، آنتونی ، ویراستار ؛  تهران الهدی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۸۳‬,‭‌ک۹‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیاست ، کاخ و زندان
تاج زاده ، مصطفی ،۱۳۳۵- ؛  تهران ذکر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ت۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی
کوشکی ،محمدصادق ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭‌ک۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اندیشه های اسلامی
امیری ، جابر ؛  [قم ] موسسه فرهنگی گرگانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشکل فراگیر :مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی
جاسبی ، عبدالله ؛  تهران دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۹‬,‭‌ج۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ولایت ، حکومت حکیمانه
منصوری لاریجانی ، اسماعیل ؛  قم خادم الرضا(ع )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭‌م۹و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیدل و مذهب :گفتگوهای فیدل کاسترو با کشیش فری بتو
کاسترو، فیدل ، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] نشر همبستگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۷۸۸/۲۲‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ضمیمه بررسی لایحه جدید قانون انتخابات
علیزاده ، جواد،۱۳۴۴- ؛  تهران نشر فرس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۷/۵‬,‭‌ع۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و تعلیم و تربیت ؛ مبانی تربیت جدید
شریعتمداری ، علی ،۱۳۰۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ش۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهان نو
پالمر، رابرت روزول ،۱۹۰۹- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭D‬,‭۴۲۱‬,‭‌پ۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز
تاجیک ، محمدرضا،۱۳۳۷- ؛  تهران موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۸۳/۱۴‬,‭‌ت۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات فرهنگ درعصر< جهانی شدن = جهانی شدن :>چالش ها و فرصت ها
<توحید فام = توحیدفام >، محمد،۱۳۴۵- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ت۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
بشیریه ، حسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی
صبوری کاشانی ، منوچهر ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ص۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سازمانها :رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت
<قلی پور= قلی پور>، آرین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ق۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ولایت فقیه :ولایت ، فقاهت و عدالت
جوادی آملی ، عبدالله ، ۱۳۱۲- ؛  قم مرکز نشر اسرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭‌ج۹و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موج چهارم
جهانبگلو، رامین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۵‬,‭‌ج۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3