کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌( زن‌ و ش‍وه‍ر )و ه‍م‍س‍ران‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار،
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
خ‍ی‍ان‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
م‍ث‍ل‍ث‌ س‍ازی‌
ف‍ض‍ای‌ ب‍از، ف‍ض‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ب‍از، ح‍س‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ت‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍ق‍ای‍د< غ‍ی‍رم‍ن‍طق‍ی‌= غ‍ی‍ر م‍ن‍طق‍ی‌ >، س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و< ک‍م‍ال‍گ‍رای‍ی‌ = ک‍م‍ال‌ گ‍رای‍ی‌ >ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
ال‍گ‍وی‌ ارت‍ب‍اطی‌
س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادر-ج‍ن‍ی‍ن‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ت‍ب‍ی‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ان‌، ل‍ی‍دا
م‍ه‍دوی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
ش‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍گ‍ل‌، دان‍ی‍ل‌ ج‌.، ۱۹۵۷ - م‌
ک‍س‍ی‍دی‌، ج‍ود
ری‍ب‍ن‍ز< م‍ک‍ارت‍ی‌= م‍ک‌ ک‍ارت‍ی‌>، ج‍ی‍ن‌
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ل‍س‍ل‍ی‌
م‍ج‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، ل‍ی‌ ا.، ۱۹۵۸ - م‌
ف‍ره‍ادی‌ ب‍ی‍ران‍ون‍د، زی‍ن‍ب‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ج‍ان‍س‍ون‌، س‍وزان‌ ام‌.
دالاس‌، رودی‌
<پ‍وررح‍ی‍م‍ی‌= پ‍ور رح‍ی‍م‍ی‌ >م‍رن‍ی‌، م‍ری‍م‌
پ‍رج‍رات‌ پ‍و، م‍ن‍ا
ری‍ون‍دی‌، س‍ان‍از
ه‍ی‍وس‍ت‍ون‌، م‍ای‍ل‍ز، م‌- ۱۹۵۶
ق‍اس‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ری‍م‌
ب‍دی‍ه‍ی‌ زراع‍ت‍ی‌، ف‍رن‍وش‌
ن‍وری‌ ب‍ن‍ه‌ ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
دان‍ژه‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
رس‍ا
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
وان‍ی‍ا
آس‍ی‍م‌
س‍م‍پ‍اد: ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی
شاکر، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه عقاید< غیرمنطقی = غیر منطقی >، سبک دلبستگی و< کمالگرایی = کمال گرایی >با رضایت زناشویی
<پوررحیمی = پور رحیمی >مرنی ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی
جانسون ، سوزان ام . ؛  تهران دانژه   ، ۸۸-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ج۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ، تمایز یافتگی ، سبک های دفاعی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی
تبیانی نیان ، لیدا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۸،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش واسطه های < مثلث سازی = مثلث سازی >بین < سبک های = سبکهای >دلبستگی و کارکرد ازدواج در زوجین شهر قم
قاسمی مقدم ، مریم ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه < سبک های = سبکهای >دلبستگی ، سبک های ابراز هیجان و رضایت زناشویی در زنان و مردان
مجرد، حسین ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد دلبستگی در درمان < اختلال های = اختلالهای >روانی
اتکینسون ، لسلی ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭د۸‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده
ریبنز< مکارتی = مک کارتی >، جین ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه < نظریه های = نظریه های < >خانواده درمانی = خانواده درمانی :>با محوریت نظریه و کاربرد سیستمی
دالاس ، رودی ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭د۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی رویکرد< زوج درمانی = زوج درمانی >هیجان مدار )TFE(بر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین
بدیهی زراعتی ، فرنوش ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۴۹،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایس رضایت جنسی و رضایت زناشویی ، نقش جنسیتی ، سبکهای دلبستگی و نوروزگرایی در افراد در آستانه طلاق و عادی
مهدوی ، نفیسه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۰،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین < سبک های = سبکهای >دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری زناشویی و صمیمیت زوجین
نوری بنه صفری ، محبوبه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۷۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه الگوهای ارتباطی ،< سبکهای = سبک های >دلبستگی و تمایز یافتگی در همسران ( مرد )معتاد به < مورفین = مرفین >تحت درمان با سابقه عود و بی عود
ریوندی ، ساناز ؛  دانشگاه علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۸۳،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه < سبک های = سبکهای >دلبستگی ، طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیت در زنان دارای خیانت زناشویی با زنان فاقد خیانت زناشویی
پرجرات پو، منا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۸۶،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای دلبستگی پیش از تولد بر افزایش دلبستگی مادر -جنین ، سبک دلبستگی و کاهش اضطراب زنان نخست باردار دارای سبک دلبستگی ناایمن
قربانی ، نرگس ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۹۷،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر روانشناسی اجتماعی از منظر اروپائیان
هیوستون ، مایلز، م - ۱۹۵۶ ؛  تهران سمپاد: انجمن ایرانی روانشناسی   ، -۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‍ه۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی فضاهای باز و نیمه باز< مجتمع های = مجتمعهای >مسکونی با رویکرد ایجاد حس دلبستگی ساکنین
فرهادی بیرانوند، زینب ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۴،ET
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نوین در< فرزند پروری = فرزندپروری :>از درون به برون
سیگل ، دانیل ج .، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع دلبستگی :نظریه ، پژوهش ها، و کاربردهای بالینی
کسیدی ، جود ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ک۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دلبستگی ، تکامل و< روان شناسی = روانشناسی >دین
کرک پاتریک ، لی ا.، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌پ۲د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2