کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رات‍ج‍دد
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍م‍دی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌- رف‍ت‍ار
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۰-
آدام‌، راب‍رت‌، ۱۹۴۸-
ح‍اج‍ی‍ه‍ا، م‍ان‍دان‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
دم‍ی‍ت‍ری‍ک‌، ادوارد
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
دی‍ن‍ی‍ن‌، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌
دس‍ل‍ر،< گ‍ری‌= گ‍اری‌>، ۱۹۴۲-
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۰-
طاه‍ری‌ ق‍ن‍ده‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۴۴-
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌= اس‍ت‍ف‍ان‌ >،۱۹۴۳-
دی‍ب‍اج‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ری‍چ‍ارد اچ‌ .ه‍ال‌
دف‍ت‌ ، ری‍چ‍اردال‌.
ع‍م‍ران‍ی‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ع‍ک‍س‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ر: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچاردال . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی سینمای کمدی ایران
حیدری ، غلام ؛  تهران فیلمخانه ملی ایران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ک۸‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران
طاهری قندهاری ، فرزانه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی (مراکز فرهنگی - سینمایی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۱۵۱‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی عکس
دینین ، جکلین ؛  تهران عکسخانه شهر: دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۹‬,‭د۹ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( ۱۳۵۸-۱۳۶۵)
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( فیلم شناسی سینمای ایران )۱۳۴۰- ۱۳۰۹
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( :فیلم شناسی سینمای ایران ( )۱۳۴۶-۱۳۴۱)
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( فیلم شناسی سینمای ایران )۱۳۷۲- ۱۳۷۰
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژگان سینمایی
حاجیها، ماندانا، گردآورنده ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۴۵‬,‭‌ح۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای نویسندگی برای سینما، تئاتر و تلویزیون
عمرانی ، حیدرعلی گردآورنده و مترجم ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭‌ع۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درباره فیلمنامه نویسی
دمیتریک ، ادوارد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭د۸د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی :مفاهیم نظریه ها و کاربردها
رابینز،< استیفن = استفان >،۱۹۴۳- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سازمان : ساختار ، فرایند و ره آوردها
ریچارد اچ .هال ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شبکه اطلاع رسانی در کشورهای اسلامی
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۸۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و معماری
دیباج ، موسی ، ۱۳۳۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭د۹‌ف۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت
اعرابی ، محمد، ۱۳۳۰- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‌ف‍لا۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سینما :روزهای آغازین
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معماری کلاسیک :راهنمای جامع سبک کلاسیک
آدام ، رابرت ، ۱۹۴۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۶۰‬,‭آ۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار سازمانی
اعرابی ، محمد،۱۳۳۰- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ف‍لا۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
دسلر،< گری = گاری >، ۱۹۴۲- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5