کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دع‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌. -ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا-- ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا
ادع‍ی‍ه‌( م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ا)
ح‍ج‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ دع‍ا
دع‍اه‍ا -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌( -ع‍ج‌ -)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌ -،۲۵۵ ق‌-
دع‍ا
دع‍اه‍ا
ح‍ج‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دع‍ا
دع‍اه‍ا --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
دع‍اه‍ا-دع‍ای‌ خ‍م‍س‌ ع‍ش‍ر
زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹
پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د،- ۱۳۴۹
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌،۹۴-۳۸ ق‌
ق‍ل‍ن‍دری‌ ب‍ردس‍ی‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۶-۱۳۱۲
ع‍رب‌ ن‍وک‍ن‍دی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
رس‍ت‍م‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌،ن‍اص‍ر
<ب‍س‍ت‍ان‍ی‌ راد = ب‍س‍ت‍ان‍ی‌راد>، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۶۲- ۱۳۰۸
ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ / ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌( ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ار،۹۴-۳۸ ق‌
 
ناشر:
پ‍ارس‍ای‍ان‌
م‍ش‍ع‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ی‍اس‍ی‍ن‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
ف‍ک‍رآوران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آل‌ طه‌
ن‍دای‌ س‍روش‌
رس‍ال‍ت‌
ف‍راگ‍ف‍ت‌
ح‍وزه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ام‍ور ح‍ج‌ و زی‍ارت‌
اق‍ب‍ال‌
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌؛ ال‍ه‍ام‌
م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ ج‍م‍ک‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نیایش
شریعتی ، علی ،۱۳۵۶-۱۳۱۲ ؛  تهران دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی ؛ الهام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زیارت عاشورا و آثار معجزآسای آن
رستمی لاهیجانی ،ناصر ؛  قم رسالت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۱‬,‭‌م۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه سجادیه
علی بن الحسین ( ع )، امام چهار،۹۴-۳۸ ق ؛  قم پارسایان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۱‬,‭‌ص۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مفاتیح الجنان
قمی ، عباس ، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ق۹‌م۷۰۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منتخب مفاتیح الجنان
قمی ، عباس ، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ق۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط با خدا
قلندری بردسیری ، حمید ؛  قم فراگفت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ق۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه کامله سجادیه
علی بن الحسین (ع )، امام چهارم ،۹۴-۳۸ ق ؛  تهران دارالکتب الاسلامیه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۱‬,‭‌ع۸‌ص۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مشگل گشا به همراه دعاهای مشکل گشا
<بستانی راد = بستانی راد>، محمدجواد ؛  قم ندای سروش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷‬,‭‌ب۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلید سعادت ( دعا)
عرب نوکندی ، رحمت الله ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه کامله سجادیه
علی بن الحسین (ع )، امام چهارم ،۹۴-۳۸ ق ؛  تهران موسسه انتشاراتی آل طه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۱‬,‭‌ع۸‌ص۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آرامش در پرتو نیایش
پناهی ، علی احمد،- ۱۳۴۹ ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۶‬,‭‌پ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلیات < مفاتیح الجنان = مفاتیح الجنان >با ترجمه فارسی و علامت وقف درشت خط
قمی ، عباس ، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹ ؛  تهران یاسین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ق۹‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<مکیال المکارم = مکیال المکارم >در فوائد دعا برای حضرت قائم علیه السلام
موسوی اصفهانی ، سیدمحمدتقی ، ۱۲۶۲- ۱۳۰۸ ؛  قم مسجد مقدس جمکران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴‬,‭‌م۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه سجادیه
علی ابن حسین / امام چهارم ؛  تهران فکرآوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۱‬,‭‌ع۸‌ص۳۰۴۱‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ادعیه طواف و سعی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت   ، [۱۳۷۵؟]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ف‍لا۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با ترجمه فارسی
تهران مشعر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۸‬,‭‌ف‍لا۳۵۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک