کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دس‍ل‍ر،< گ‍ری‌= گ‍اری‌>، ۱۹۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دس‍ل‍ر،< گ‍ری‌= گ‍اری‌>، ۱۹۴۲-
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
دسلر،< گری = گاری >، ۱۹۴۲- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک