کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دروی‍ش‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۴۳-
دروی‍ش‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کارآفرینی
احمدی ، سید علی اکبر، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در< سازمان های = سازمانهای >دولتی
درویش ، حسن ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< سازمان های = سازمان های >دولتی ایران و سازمان های گردشگری ( رشته مدیریت جهانگردی )
درویش ، حسن ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭د۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توسعه استراتژیک منابع انسانی
تهران انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک