کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : درس‍اه‍اک‍ی‍ان‌ ،وازری‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
رای‌، س‍ای‍ت‍اج‍ی‍ت‌، ۱۹۲۲- ۱۹۹۲ ،tijaytaS ,yaR
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍دوی‍ن‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ع‍ک‍اس‍ان‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رای‍ت‍س‌، ک‍ارل‌
داس‌ گ‍وپ‍ت‍ا، چ‍ی‍دان‍ان‍دا
رود، اری‍ک‌، ۱۹۳۴-
درس‍اه‍اک‍ی‍ان‌ ،وازری‍ک‌
اوزو،ی‍اس‍اج‍ی‍رو
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
پ‍اپ‍ی‍روس‌
ف‍اری‍اب‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینما
رود، اریک ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] پاپیروس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱ر۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عکاسان و عکاسی : هفت مقاله از برنیس آبوت ،ادوارد اشتایخن ،آنسل آدامز،هانری کارتیه بروسون ،و.یوجین اسمیت ،ماینور وایت
درساهاکیان ،وازریک ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه داستان توکیو ترجمه مریم موسوی و مقاله محاسن سادگی تصنعی نوشته فرانسیس ایکس .جی .کلمن ،ترجمه وازریک در ساهاکیان
اوزو،یاساجیرو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭د۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رعد دوردست :زندگی و فیلم های سایتاجیت رای
داس گوپتا، چیداناندا ؛  تهران فاریاب   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۲‬,‭ر۲د۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فن تدوین فیلم
رایتس ، کارل ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۹‬,‭ر۲۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک