کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌گ‍ران‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌
پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ از اس‍ات‍ی‍د
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وص‍ی‍ه‌گ‍ر، ش‍روع‌ س‍رد، خ‍وش‍ه‌ ب‍ن‍دی‌، درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌، وزن‌ ده‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ف‍ی‍ض‍ی‌، طاه‍ره‌
<ک‍ادل‌= ک‍ی‍دل‌>، ج‍ی‍م‍ز
اس‍م‍ی‍ت‌، آل‍ن‌
ک‍ل‍م‍ن‌، راب‍رت‌ ت‍ی‍ل‍ور، ۱۹۵۲ - م‌
ع‍وض‌ ک‍ل‍ه‍ری‌، روی‍ا
ال‍س‍م‍اوی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍زرگ‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ف‍ری‍دون‍ی‌ م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت ( کلیه رشته های مدیریت ، حسابداری و اقتصاد)
فیضی ، طاهره ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی تغییرات فصلی نرخ ارز با استفاده از روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
بزرگیان ، احمد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷۳،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
یک روش وزن دار برای حل مشکل شروع سرد در سیستمهای توصیه گر
عوض کلهری ، رویا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۲۰،KT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < سیستمهای = سیستم های >مهندسی عمران
اسمیت ، آلن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >در شرایط بحران و فرایند خط مشی گذاری
کلمن ، رابرت تیلور، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ک۸‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
یادگیری ماشینی با نظارت و کاربرد آن در درخت < تصمیم گیری = تصمیم گیری >
فریدونی مهربانی ، سمانه ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۳۳،DT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیکهای >تحلیل کسب و کار :۹۹ ابزار ضروری برای موفقیت
<کادل = کیدل >، جیمز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی ارزشیابی دانشجویان از اساتید با استفاده از الگوریتم های < داده کاوی = داده کاوی >
السماوی ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک