کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ روان‌ پ‍وی‍ای‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ -- روش‌ه‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ن‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
ن‍ی‍ن‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌، ۱۹۵۰ - م‌
ب‍ان‍د، ف‍ران‍ک‌ دب‍ل‍ی‍و
<وی‍دوس‍ون‌= وی‍دووس‍ون‌>، م‍ارک‌، ۱۹۷۳ - م‌
ن‍ی‍ن‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
رش‍د
دان‍ژه‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رواندرمانی و مشاوره عقلانی هیجانی رفتاری
درایدن ، ویندی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع شناخت درمانی
نینان ، مایکل ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ن۹‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی ( فنون و نکات اصلی )
نینان ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ن۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره در عمل ( مختصر و مفید)
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۴‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<رفتاردرمانی = رفتار درمانی >عقلانی هیجانی " مختصر و مفید"
نینان ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ن۹ر۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره روان پویایی ( مختصر و مفید)
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‍ه۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز< روان درمانی = رواندرمانی >عقلانی هیجانی رفتاری
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :04028988 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۴ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی خردمندانه ( رویکرد شناختی - رفتاری )
نینان ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۸۲۰۴۰،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ن۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<رفتار درمانی = رفتاردرمانی >شناختی ( رویکرد کوتاه مدت )
باند، فرانک دبلیو ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار متقابل ( تحلیل تبادلی : )۱۰۰ نکته ،۱۰۰ تکنیک
<ویدوسون = ویدووسون >، مارک ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک