کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دب‍ی‍زش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ای‌ ت‍وان‍ای‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ --ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
دی‍گ‍ان‌ ، م‍اری‍ل‍ی‍ن‌
<ک‍ی‍ت‍گ‍ور= ک‍ی‍ل‍گ‍اور>، ف‍ردری‍ک‌
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
واس‍م‍ن‌، آن‌
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۴۹-
داورپ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
دب‍ی‍زش‌ ، چ‍اپ‍ار
دب‍ی‍زش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی :آموزش بزرگسالان و نوسوادان
غفاری ، سعید،۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌غ۷‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آینده دیجیتالی کتابخانه ها(راهبردهایی برای عصر اطلاعات )
دیگان ، ماریلین ؛  تهران دبیزش ، چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭د۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گامهای نو در ارائه خدمات کتابداران مدرسه ها :توصیه های ساده برای متخصصیان کتابداری و فن آوری آموزشی در مدرسه
واسمن ، آن ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭و۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکامل کتاب
<کیتگور= کیلگاور>، فردریک ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭‌ک۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
داورپناه ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵‬,‭د۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ع۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک