کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دا۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍ه‍ل‍وان‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍دی‌
ه‍اردی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۸۴۰- ۱۹۲۸ samohT ,ydraH. ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍وم‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اد۱۲۳
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌
دا۱۲۳
ت‍ا۱۲۳
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ف‍اک‍ن‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۸۹۷- ۱۹۶۲
م‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰
وای‍ت‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳
گ‍ری‌
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ث‍ری‍ا، ۱۳۱۱-
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۳-
زراف‍ا، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۱۸- ۱۹۸۲
گ‍ارودی‌، روژه‌، ۱۹۱۳-
م‍اه‍وت‍ی‌، م‍ه‍ری‌
ی‍ح‍ی‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو
پ‍رای‍ن‌، لارن‍س‌
دول‌، ل‍وئ‍ی‌، ۱۹۰۳- ۱۹۶۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
ل‍ی‍وی‍ت‌، چ‍ارل‍ز
<ت‍ال‍س‍ت‍وی‌= ت‍ول‍س‍ت‍وی‌>، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ف‍ک‍ر روز
ن‍ش‍ر آرم‍ی‍ن‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر: دب‍ی‍ر
ب‍رگ‌
گ‍وه‍رش‍اد
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ق‍ص‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ض‍ری‍ح‌
ن‍ش‍ر ج‍ان‍ان‌: ن‍ش‍ر ن‍و
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ح‍ور
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌: ک‍ت‍اب‌ پ‍رس‍ت‍ه‌
ج‍ه‍ان‌آرا
دب‍ی‍ر: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ص‍درا
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
دب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تونیتای بینوا" راه پر رنج شناخت "
مان ، هاینریش ، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰ ؛  تهران علمی و فنی ، بخش هنر و ادبیات : کتاب پرسته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاهدخت ناکام
اسفندیاری بختیاری ، ثریا، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر جانان : نشر نو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۶۱‬,‭‌س۷‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آن شب بارانی :مجموعه داستان
ماهوتی ، مهری ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاملی دیگر در باب داستان
پراین ، لارنس ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، کارشناسی گروه قصه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌پ۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی دیگر بر بازگشت بومی تامس هاردی
لیویت ، چارلز ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور فرهنگی ، دفتر مطالعات ادبیات داستانی : موسسه فرهنگی و هنری ضریح   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ه۲۱۵‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بوته زار
افغانی ، علی محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل
گارودی ، روژه ، ۱۹۱۳- ؛  مشهد گوهرشاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۴۹‬,‭‌گ۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ رزم
وایتینگ ، جان رابرت ، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۵آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آتیلا
دول ، لوئی ، ۱۹۰۳- ۱۹۶۱ ؛  تهران دبیر: دنیای کتاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اولدوز و کلاغها
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران محور   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ف‍لا۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح
<تالستوی = تولستوی >، لی یف نیکالایویچ ، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰ ؛  تهران نیلوفر: دبیر   ، ۱۳۷۷-۹۷
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭‌ج۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتصاب رنگها
یحیائی ، خسرو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۲۳‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ادبیات داستانی ایران
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] نشر آرمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طاغوت :داستانی از یک جزیره کوچک
حکیمی ، محمود، ۱۳۲۳- ؛  تهران جهان آرا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ح۹۸ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داستان راستان
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پهلوان پهلوانان
تهران شرکت همگام با کودکان و نوجوان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قصه ها و افسانه های هند
گری ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۹۰‬,‭‍ه۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره داستان و نمایش ( شامل :لغات ، اصطلاحات و تعبیرات )
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آن خورشید شامگاهی
فاکنر، ویلیام ، ۱۸۹۷- ۱۹۶۲ ؛  [تهران ] دبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۱‬,‭‌ف۲آ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی رمان و واقعیت اجتماعی
زرافا، میشل ، ۱۹۱۸- ۱۹۸۲ ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۴۴‬,‭ز۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9