کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
ع‍ل‍وم‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ح‍ق‍وق‌ --ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۹۲
<ب‍رای‍س‍ون‌= ب‍رای‍س‍ن‌>، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۵۱ - م‌
ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۷-
 
ناشر:
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ حقوق ایران
امین ، حسن ،۱۳۲۷- ؛  تهران دایره المعارف ایران شناسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح مختصری از همه چیز، یا ، دایره المعارف موجز علوم
<برایسون = برایسن >، بیل ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران دایره المعارف ایرانشناسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۲‬,‭‌ب۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بحر غزل :مجتث مخبون ( وزن )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن ...قابل توجه علاقمندان و دانشجویان محترم ، ذکر( بحر)،( وزن )،( تقطیع )و( اعراب )
حافظ، شمس الدین محمد، - ق ۷۹۲ ؛  تهران دایره المعارف ایران شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۲د۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک