کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : داوری‌، دردان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
پ‍روک‍وپ‍ن‍ک‍و، ج‍وزف‌
داوری‌، دردان‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌: ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ آری‍ان‍ا. درس‍ا ان‍دی‍ش‌، آت‍ن‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آت‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات
نوری ، حمید ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل
داوری ، دردانه ؛  تهران آتنا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭د۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نت خودکنترلی :اجرای گام به گام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر)MPT(
داوری ، دردانه ؛  تهران نشر کیوان : انجمن مدیریت کیفیت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < خصوصی سازی = خصوصی سازی :>تجاربی از بخش های صنعتی و خدماتی
پروکوپنکو، جوزف ؛  تهران مرکز پژوهشی صنعتی آریانا. درسا اندیش ، آتنا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۰‬,‭‌پ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک