کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍خ‍ت‌ اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
ن‍س‍ل‌ش‍ری‍ف‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
ح‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
ن‍وری‌ ف‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آزاده‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍اس‍الاری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۵۹-
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ه‍ن‍روران‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
م‍ارل‍ی‍ک‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی :تئاتر، سینما، صداو سیما مخصوص داوطلبان کنکور رشته هنر
نسل شریف ، افسانه ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ن۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دستور زبان فارسی
شریعتی ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۹۳‬,‭‌ش۴۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی موسیقی :ویژه علاقه مندان موسیقی و داوطلبان کنکور هنر
آزاده فر، محمدرضا ؛  اسلیمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ادبیات فارسی
عبیدی ، علی ؛  [تهران ] پیک ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭‌ع۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های مدیریت مالی کارشناسی ارشد کلیه رشته های مدیریت
شریعت پناهی ، مجید، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰=هزار>تست منتخب شیمی ، فیزیک ، ریاضیات ویژه داوطلبان کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ، گردآورنده ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی و عمومی ۱۲ سال کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تحلیلی وتشریحی پرسشهای آزمون سراسری دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورریاضیات : گروه آزمایشی ریاضی و فنی
حلی ، غلامرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۷۸‌پ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱[ یک ]
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری دولتی ( :شامل بیش از ۴۰۰ سوال چند گزینه ای ، تشریحی و مسائل حل شده )مورد استفاده دانشجویان رشته های حسابداری ...
باباجانی ، جعفر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۱۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست کلاسهای آمادگی آزمون سراسری دروس اختصاصی ریاضی فیزیک و علوم تجربی
[اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، واحد فوق برنامه ، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۲ :)کلاسهای آمادگی و آزمون سراسری دستورزبان و درک مطلب انگلیسی
میرزائی ، محسن گردآورنده ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه علوم اراک )، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۱ )کلاسهای آمادگی آزمون سراسری :هوش و استعداد تحصیلی ، ادبیات فارسی ، بینش دینی
هاشمی پور، احمد ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۱۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی کنکور کاردانی هنر
تهران اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۴۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد هنر
تهران هنروران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در مدارهای منطقی و سخت افزار:ویژه دانش آموزان سال سوم هنرستانهای کامپیوتر، داوطلبان کنکور...
غلامعلی ، محمود ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ارشد هنر
سلطانی محمدی ، علیرضا ؛  [تهران ] اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساده ساز آیین دادرسی کیفری
کلانتری ، حمیدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ک۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲ بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نوری فرد، یدالله ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ن۹‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >انتقال آب ( خلاصه درس ، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی )ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد
کیاسالاری ، اکبر، ۱۳۵۹- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9