کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای < چندمتغیره = چند متغیره >گسسته ( رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات دلیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک