کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اس‍لام‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
رگ‍رس‍ی‍ون‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا
ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹-
<پ‍ژوه‍ان‌= پ‍ژوی‍ان‌>، ج‍م‍ش‍ی‍د
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
پ‍اش‍ا، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
ح‍س‍ن‍ی‌،< ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر= ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر>،۱۳۱۷-
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۶-
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
پ‍اش‍ا،ع‍ی‍ن‌ال‍ه‌
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌،ج‍واد
ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دل‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور(آم‍وزش‌ از راه‌ دور)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی برای آمار( رشته آمار)
پاشا، عین الله ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح < آزمایشها= آزمایش ها ( >۲-۱( ) رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون ( رشته آمار)
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ناپارامتری
بهبودیان ،جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و کاربرد آن
عمیدی ، علی ؛  دانشگاه پیام نور(آموزش از راه دور)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تصادفی (۱)
پاشا،عین اله ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی ( رشته کامپیوتر)
نصیری ، پرویز ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع آن ( آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری )
صبا، ایرج ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >آماری در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰-۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭د۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موضوعی قرآن ( گروه معارف اسلامی )
شایسته نژاد، علی اکبر،۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸/۴‬,‭‌ش۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
حسنی ،< علی اکبر= علی اکبر>،۱۳۱۷- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲( گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور)
عزیزی ، حسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۱( گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور)
سبحانی ، جعفر،۱۳۰۸- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱( )رشته مدیریت دولتی ، بازرگانی ، حسابداری )
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای < چندمتغیره = چند متغیره >گسسته ( رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات دلیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های < >چندمتغیره = چند متغیره >پیوسته ( رشته آمار)
عباسی ، نرگس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد( رشته مدیریت دولتی و حسابداری )
<پژوهان = پژویان >، جمشید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار برای دانشجویان رشته های حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی
فرخو، لیدا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل ریاضیات پایه و مقدمات آمار( رشته های حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
فرخو، لیدا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۲( )رشته مدیریت دولتی )
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8