کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور(آم‍وزش‌ از راه‌ دور)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور(آم‍وزش‌ از راه‌ دور)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و کاربرد آن
عمیدی ، علی ؛  دانشگاه پیام نور(آموزش از راه دور)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک