کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌
دال‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- اث‍رزل‍زل‍ه‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا --ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ک‍رن‍ل‌، گ‍ری‌
ب‍ی‍ات‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
<اش‍ورث‌= اش‍ورت‌>، ک‍اورل‍ی‍ن‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲- ک‌
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود ۱۳۳۲-
راه‍ن‌، پ‍ری‌،۱۹۳۶-
ب‍رخ‍ورداری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد، ۱۹۶۹-
 
ناشر:
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
نیکوکار،مسعود ۱۳۳۲- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ک ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بناهای آبی برای مجموعه کارشناسی مهندسی عمران
بیات ،حبیب اله ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ب۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاMDASS
<اشورث = اشورت >، کاورلین ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها>
<لیپشوتز= لیپ شوتز>، سیمور ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >مهندسی
راهن ، پری ،۱۹۳۶- ؛  بندر عباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭ر۲ز۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتار و ضوابط طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای >فولادی
تهران :هرمزگان مرکز خدمات فرهنگی سالکان ، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‍ه۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با استفاده از نرم افزار< = 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران :دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ++[ = C سی پلاس پلاس ]
شیلد، هربرت ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع دلفی
کرنل ، گری ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کامل = ]1.3 xaM oidutS D3 تری دی استودیو مکس ]
پیترسون ، مایکل تاد، ۱۹۶۹- ؛  تهران : بندرعباس نشر مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < دال ها= دالها >و پی های بتنی مرجع جامع نرم افزارهای < = EFASسیف >برنامه تحلیل و طراحی دال و پی reliatedisC برنامه تهیه نقشه اجرایی
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ب۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک