کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ئ‍وری‍ال‍ی‍س‍م‌
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
پ‍ای‍ا۱۲۳
رف‍ت‍ار< ل‍رزه‌ ای‌ = ل‍رزه‌ای‌ >س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا دی‍وار ه‍ای‌ ت‍وپ‍ر ب‍ت‍ون‍ی‌ س‍ب‍ک‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ام‍ان‍ی‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ب‍رای‌ ت‍ران‍س‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ول‍ت‍اژ خ‍ازن‍ی‌
اح‍ق‍پ‍ا۱۲۳
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍وج‍ودی‌
ام‍طپ‍ا۱۲۳
ب‍ارگ‍ذاری‌
اق‍پ‍ا۱۲۳
پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌
ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در اداره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌
ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍درن‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
<آی‍ی‍ن‌= آئ‍ی‍ن‌ >دادرس‍ی‌ ش‍وراه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
غ‍ی‍اب‌( ن‍ق‍اش‍ی‌)
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ و ژاپ‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍لال‍ی‌ ک‍وچ‍ص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
خ‍ل‍دب‍ری‍ن‌، ع‍ل‍ی‌
<ت‍وزن‍ده‌ ج‍ان‍ی‌= ت‍وزن‍ده‌ج‍ان‍ی‌>، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ش‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌
ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د
اف‍ش‍ار، س‍م‍ی‍ه‌
روش‍ن‌ طب‍ری‌، ف‍رن‍وش‌
س‍ج‍ادی‌، ف‍روغ‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍لام‍ح‍م‍دی‌، زه‍ره‌
<ض‍ی‍ا الاس‍لام‍ی‌= ض‍ی‍االاس‍لام‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
<داودی‌ = داوودی‌ >، زه‍را
ک‍ب‍ی‍ری‍ان‌، م‍ری‍م‌
ق‍ل‍ع‍ه‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، آی‍دا
<آب‍اده‌ زاده‌ = اب‍اده‌زاده‌>، م‍ه‍دی‍س‌
<ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ی‌ = ح‍س‍ی‍ن‌ج‍ان‍ی‌>، ن‍س‍ت‍رن‌
ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌
گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، س‍ی‍اوش‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شمای بارگذاری در آنالیز استاتیکی غیرخطی ( پوش آور )برای پلها و پیشنهادی برای بارگذاری بهینه
جهان فکر، احسان ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر میراگرهای اصطکاکی و نحوه توزیع آنها در عملکرد لرزه ای قابهای فولادی
روشن طبری ، فرنوش ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۳۹،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارکردهای غیاب در آثار نقاشی پس از انقلاب اسلامی ایران
خلدبرین ، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
پست مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران ( بررسی مولفه های پست مدرنیسم در آثار هوشنگ گلشیری و رضا قاسمی )
گلشیری ، سیاوش ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مولفه های نئورئالیسم بر سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران
کیانی ، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۳،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
شرایط تولید فرهنگ :بررسی < جامعه شناختی = جامعه شناختی >تولید موسیقی مدرن ( پاپ ، راک و رپ )
سجادی ، فروغ ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سینمای ایران و ژاپن از منظر بکارگیری < مولفه های = مولفه های >فرمی ...
<توزنده جانی = توزنده جانی >، فهیمه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۵،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه < منحنی های = منحنیهای >شکست برای ترانسهای جریان ولتاژ خازنی
فرمهینی فراهانی ، حامد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی
شاکر، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نحوه بازنمایی جنسیتی سریالهای تلویزیونی ... مرگ تدریجی یک رویا و ترانه مادری
افشار، سمیه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار< لرزه ای = لرزه ای >سازه های سبک < سرد نورد شده = سردنوردشده >با دیوارهای توپر بتنی سبک
<حسین جانی = حسین جانی >، نسترن ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقد نقش سرمایه در اداره شرکتهای تجاری
شیرافکن ، معصومه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت مدنی مطلق در حقوق ایران و انگلستان
<داودی = داوودی >، زهرا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا)CSH( < مقاوم سازی = مقاوم سازی >شده باPRF
<آباده زاده = اباده زاده >، مهدیس ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۵،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش تحلیل کارائی ارزشی AEV
شعبانی ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین سیاست بهینه موجودی زنجیره تامین دوسطحی با معامله اعتباری و تقاضای احتمالی
قلعه بیگی ، آیدا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع < بین المللی = بین المللی >کالا( وین ۱۹۸۰ ) با حقوق انگلستان و ایران
بلالی کوچصفهانی ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل انتقادی بر صلاحیت و< آیین = آئین >دادرسی شوراهای حل اختلاف
<ضیا الاسلامی = ضیاالاسلامی >، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فرهنگ مصرف خودرو در بین خانواده های تهرانی
کبیریان ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین سیاست اقتصادی موجودی امانی بین یک تامین کننده و چند خرده فروش با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی
ملامحمدی ، زهره ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9