کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
س‍اپ‌ اس‍ت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌cisaB
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- روش‍ه‍ای‌ م‍ات‍ری‍س‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ب‍ت‍ون‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وب‍خ‍ت‌ اودان‌، ش‍م‍س‌،۱۳۲۶-
ن‍وی‍ل‌، آدام‌
<م‍ون‍ت‍ک‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍دادی‌،< ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌= ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌>، ۱۳۲۳-
ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د
ک‍م‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‌.
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌،۱۳۳۰-
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۲۵-
ک‍اردس‍ت‍ون‍س‍ر، ه‍ای‍رت‍ی‍ن‌
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
ب‍ن‍ک‍س‌، ج‍ری‌
ک‍روس‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌، م‍رک‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: رز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای پیشرفته در اتوکد =seuqinhcet decnavdA s'dacotuA
قاسمی ، عباس ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ق۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < سیستمها= سیستم ها )MDASS-LMU( >در مهندسی < نرم افزار= نرم افزار>
پارسا، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای [ 15 - SCM ام .سی .اس .پنجاه و یک ]سخت افزار، ساختار حافظه ، نرم افزار، دستورالعملها
گلشن پژوه ، محمدعلی ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭‌گ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی CISAB
کمالی تبریزی ، ف . ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های طراحی و تولید کامپیوتری
کروس ، جان ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<کامپایلر ها= کامپایلرها :>نحوه کارکردن و ساختن
شریفی ، محسن ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>ریاضیات مقدماتی
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بتن شناسی ( خواص بتن )
نویل ، آدام ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ن۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه طراحی < سازه های = سازه های >فولادی LTS PAS ]< ساپ = سپ >استل " ]نسخه ۱۹۹۰ ،۱۹۸۶"
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران ، مرکز کامپیوتر: رز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماتریسی سازه ها
کاردستونسر، هایرتین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ک۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز< تصمیم گیری = تصمیم گیری >
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی ( الگوریتمهای نوین )
آریانژاد، میربهادرقلی ،۱۳۳۰- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴‌ب۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه برداری = نقشه برداری >
نوبخت اودان ، شمس ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه کشی = نقشه کشی >صنعتی ۱ و ۲
حدادی ،< حبیب اله = حبیب اله >، ۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >صف
ایروانی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۱-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های تدارک و موجودی
بنکس ، جری ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۹‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی جامع
جمالی ، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸ر۵۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
<مونتکومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4