کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ ک‍اوی‌ --ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
راه‌ آه‍ن‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌-- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۰۸-
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
پ‍روف‍ی‍ل‍ی‍دی‍س‌، واس‍ی‍ل‍ی‍وس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متره ، برآورد و آنالیز بهاء
حقایقی ، نصرت الله ،۱۳۰۸- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی راه آهن :تئوری و کاربرد
پروفیلیدیس ، واسیلیوس ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TF‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۴‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<داده کاوی = داده کاوی >و کشف دانش
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌غ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک