کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -ژاپ‍ن‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍دی‍ری‍ت‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌-ف‍ارس‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ردن‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ب‍ی‍م‍ه‌
دف‍ت‍رداری‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -- ژاپ‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍ودک‍اری‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا( ارت‍ب‍اطات‌)
 
پدیدآور:
ت‍اک‍وچ‍ی‌، ه‍ی‍روت‍اک‍ا
م‍ح‍ب‌ع‍ل‍ی‌، داود
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ج‍ان‌،۱۹۲۳-
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌، ک‌ .ال‍ک‌
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌،۱۲۹۶-
پ‍وم‍ف‍رت‌، ری‍چ‍ارد
س‍ی‍گ‍ل‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
زاه‍دی‌،ش‍م‍س‌ ال‍س‍ادات‌
س‍ت‍اری‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۱-
دس‍ت‍ب‍از، ه‍ادی‌، ۱۳۲۰-
ه‍ی‍وی‍ت‌، ت‍ام‌
<ه‍ال‍س‍ت‍ی‌= ه‍ول‍س‍ت‍ی‌>، ال‌-آر
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
ل‍ف‍ت‌ وی‍چ‌، ری‍چ‍ارد
<ب‍ن‍ی‌ ج‍م‍ال‍ی‌= ب‍ن‍ی‌ج‍م‍ال‍ی‌>،< ش‍ک‍وه‌ال‍س‍ادات‌= ش‍ک‍وه‌ ال‍س‍ادات‌>
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
لاوس‍ی‌، ی‍ان‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍س‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍ه‌; ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی :مبانی نظری و فنون کاربردی
بهرامی ، هادی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۹۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهس (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق به ; جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبائی )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه ؛ جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتری کردن کتابخانه
لاوسی ، یان ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی
سجادی نژاد، حسن ،۱۲۹۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌س۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفکر آماری
فیلیپس ، جان ،۱۹۲۳- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت
زاهدی ،شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭ز۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کلیات بیمه های اشخاص
دستباز، هادی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭د۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم < قیمت ها= قیمت ها >و تخصیص منابع تولیدی
لفت ویچ ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۲۱‬,‭‌ل۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری
سیگل ، سیدنی ، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌س۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < محتوی = محتوا >در علوم اجتماعی و انسانی
<هالستی = هولستی >، ال -آر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۳-۸۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۳‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری ایران
سمینار بررسی مسایل اداری ایران ( نخستین :۱۳۶۹ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۵‬,‭‌س۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
باباجانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ب۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس :>از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید
<بنی جمالی = بنی جمالی >،< شکوه السادات = شکوه السادات > ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ب۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
کریستال ، ک .الک ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
صنعتی شدن و توسعه
هیویت ، تام ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‍ه۹‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر سرمایه و توسعه
ستاری فر، محمد،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌س۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک ( کاربردی :)برای استفاده مدیران اجرائی و دانشجویان مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی
محب علی ، داود ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راههای گوناگون توسعه اقتصادی
پومفرت ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3