کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ --ارزی‍اب‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ دوق‍طب‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
س‍ازه‌ --ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دی‍وده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ک‌، اوی‍ل‍س‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ب‍ی‍ک‍ر، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۴۳-
ع‍اص‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍لاف‌، ری‌، ۱۹۲۰-
غ‍ی‍ور، ژوب‍ی‍ن‌
م‍ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد، ۱۹۲۹-
ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۱۱-
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
چ‍م‍ران‌،م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۳۲-
گ‍روش‌، دوری‍س‌ ل‍وی‍د
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د، ۱۹۳۴-
ب‍ن‍ک‍س‌، ج‍ری‌
<م‍ت‍ق‍ی‌ پ‍ور= م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور>، اح‍م‍د،۱۳۲۶-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مکلاسکی ، ادوارد، ۱۹۲۹- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور دو قطبی پیوندی
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف . موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۹۶‬,‭‌ن۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیود پیوندی NP
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف . موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۶‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های انتقال داده
بلک ، اویلس ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ب۸‌ش۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >سیستمهای گسسته - پیشامد
بنکس ، جری ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌ب۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند،۱۹۱۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
کلاف ، ری ، ۱۹۲۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
توالی عملیات و زمانبندی
بیکر، کنت ، ۱۹۴۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷/۵‬,‭‌ب۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربرد آن
اخوان نیاکی ، تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد، ۱۹۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی مشاغل
چمران ،محمد هادی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
غیور، ژوبین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌غ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و< نقشه های = نقشه های >صنعتی ۱[ یک ]
<متقی پور= متقی پور>، احمد،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷-۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
قهرمانی ، سعید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه قابلیت اعتماد( پایایی )
گروش ، دوریس لوید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌گ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری عمومی
عاصی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ع۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سازه
کاظمی ، محمدتقی ،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۱۶‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3