کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ --ارزی‍اب‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ دوق‍طب‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ان‍ب‍ارداری‌
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ -- )ان‍ت‍ق‍ال‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
دی‍وده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ک‌، اوی‍ل‍س‌
اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ب‍ی‍ک‍ر، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۴۳-
ک‍لاف‌، ری‌، ۱۹۲۰-
غ‍ی‍ور، ژوب‍ی‍ن‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
م‍ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد، ۱۹۲۹-
آل‍ن‌،آ.ب‌.
ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۱۱-
وای‍ت‌
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
چ‍م‍ران‌،م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د، ۱۹۳۴-
ب‍ن‍ک‍س‌، ج‍ری‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ ای‍وال‍د،۱۹۱۵-----
<م‍ت‍ق‍ی‌ پ‍ور= م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور>، اح‍م‍د،۱۳۲۶-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
<اپ‍وس‍ت‍ل‌ = آپ‍وس‍ت‍ل‌>، ت‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌؛ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مکلاسکی ، ادوارد، ۱۹۲۹- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور دو قطبی پیوندی
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف . موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۹۶‬,‭‌ن۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیود پیوندی NP
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف . موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۶‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های انتقال داده
بلک ، اویلس ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ب۸‌ش۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >سیستمهای گسسته - پیشامد
بنکس ، جری ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌ب۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >کامپیوتری و زبان < = MALSاسلم >
آلن ،آ.ب . ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲آ۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
<اپوستل = آپوستل >، تام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند،۱۹۱۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
کلاف ، ری ، ۱۹۲۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار(در واحدهای صنعتی )
گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۹/۶‬,‭د۲ط۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توالی عملیات و زمانبندی
بیکر، کنت ، ۱۹۴۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷/۵‬,‭‌ب۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات :سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترل
وایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭و۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربرد آن
اخوان نیاکی ، تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد، ۱۹۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
تریبال ، رابرت ایوالد،۱۹۱۵----- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ؛ مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-----
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۸‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی مشاغل
چمران ،محمد هادی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
غیور، ژوبین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌غ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و< نقشه های = نقشه های >صنعتی ۱[ یک ]
<متقی پور= متقی پور>، احمد،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷-۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4