کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ع‍ل‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ت‍ول‍ی‍د -ف‍رای‍ن‍ده‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ش‍ک‍س‍ت‌ اج‍س‍ام‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ارت‍ج‍اع‌(ف‍ی‍زی‍ک‌)
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا، ۱۳۴۹-
<چ‍اپ‍م‍ن‌= چ‍پ‍م‍ن‌>، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ق‍ت‍دی‌
<ج‍ب‍ه‌ دار= ج‍ب‍ه‌دار >م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
ک‍ازرون‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱-
وان‍گ‌، ل‍ی‌- ش‍ی‍ن‌۱۹۶۲-
ک‍اس‍ک‍و، ب‍ارت‌
م‍ورگ‍ان‌، دی‌ .وی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۵۱-
ح‍ام‍دی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ۱۳۴۴-
پ‍ی‍د، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍ال‍وس‌، ج‍ول‍ی‍ون‌
گ‍ی‍ان‍ی‌، ج‍ان‍پ‍ائ‍ول‍و
ق‍اج‍ار،< رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌= رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌>، ۱۳۳۳-
ظه‍ور، م‍ه‍دی‌
ق‍اج‍ار، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
خ‍اک‍ی‌ ص‍دی‍ق‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
اون‌، دی‌.ار.ج‍ی‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فناوری و روشهای تولید
ظهور، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭ظ۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفکر فازی
کاسکو، بارت ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ک۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روش اجزاء محدود در نظریه خمیری ( تئوری و کاربردی )
اون ، دی .ار.جی . ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه بازیها و کاربرد آن
هاشمی پرست ، مقتدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۹‬,‭‍ه۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >فازی و کنترل فازی
وانگ ، لی - شین ۱۹۶۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی < >= BALTAMمطلب >برای مهندسین
<چاپمن = چپمن >، استیون جی ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌چ۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سیستم های = سیستمهای >کنترل < چند متغیره = چندمتغیره >
خاکی صدیق ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌خ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<= PREای پی آر >برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربرد
کازرونی ، افشین ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ک۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل < سیستم های = سیستمهای < >لجستیک = لوجستیک >
گیانی ، جانپائولو ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۱‬,‭‌گ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه < سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی
هالوس ، جولیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
شاهانی ، امیررضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۲۲۸۷۶۷۷۸-۰۹۱۲۴۵۹۲۲۸۰،آدرس ناشر :سیدخندان -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ش۲‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر میکروتکنولوژی نیمه هادیها( مدارهای مجتمع )
مورگان ، دی .وی ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌م۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع
پید، مایکل ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌پ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
کریمی ، محمود، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ( همراه با تست های طبقه بندی شده )
<جبه دار= جبه دار >مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سازمان بسیج دانشجویی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ج۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک شکست و خستگی
قاجار،< رحمت الله = رحمت الله >، ۱۳۳۳- ؛  تهران : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۰‬,‭‌ق۲‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک شکست و خستگی
قاجار، رحمت الله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۸۱۰۴۳,آدرس ناشر :تهران - میرداماد غربی - پلاک ۴۸۰ : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۹‬,‭‌ق۲‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک شکست و خستگی
قاجار، رحمت الله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۰‬,‭‌ق۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک ماشین
حامدی ، جهانبخش ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۲۲۸۷۶۷۹۹،آدرس ناشر :سیدخندان -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ح۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک