کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ن‍س‍اج‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌
رآک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ -- اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ آن‍ودی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍وک‍د -دس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ه‍ن‍رور، اح‍م‍د
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸-
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اوک‍ت‍او
ف‍رج‌زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
ف‍ل‍وی‍د، ت‍وم‍اس‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا
ج‍ان‍س‍ون‌، ن‍ل‍س‍ون‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۲-
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
اف‍ش‍اری‌، گ‍ودرز،۱۳۲۵
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ن‍ام‍روف‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ن‍ان‍ال‍ی‌، س‌.و.۱۹۲۷-
اخ‍وان‌ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌ ،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍زن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ای‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌): دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍رف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنود ایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴/۲‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تهویه در نساجی
افشاری ، گودرز،۱۳۲۵ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۸‬,‭‌ن۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساختار یافته در پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل برنامه نویسی باC
گاتفرید، بایرون ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۲۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای میکروپروسسوری ۱۶ و ۳۲ بیتی
معتمدی ، احمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ cisaB kciuQ کوئیک بیسیک ]
نامروف ، استیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ): دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش (دانشگاه پرفسور حسابی )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ن۲۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و راهنمای طراحی با01 dac otuA
جانسون ، نلسون ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سه بعدی به کمک کامپیوتر)D2 & D3( ngiseD dediA retupmoC
کریمی ، محمدجواد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی معادلات دیفرانسیل
هنرور، احمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >تحلیل کلاسیک به انضمام تحلیل ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >روش کلاسیک و ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا،۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۶-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشها و مدیریت کارهای ساختمانی
نانالی ، س .و.۱۹۲۷- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴،۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جنوا ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیائی
لونسپیل ، اوکتاو ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >ساختمانی و تکنونیک
مدنی ، حسن ،۱۳۲۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، توماس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < شبکه های = شبکه های >عصبی ( هوش محاسباتی )
منهاج ، محمدباقر ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش ،مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی پی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )،مرکزنشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3