کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ --ک‍م‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
س‍د و س‍دس‍ازی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ش‍ده‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ارت‍ج‍اع‌(ف‍ی‍زی‍ک‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍خ‍اب‍رات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌--طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو
<ک‍ی‌ ن‍ی‍ا= ک‍ی‌ن‍ی‍ا>، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
<ت‍ائ‍ب‍ی‌ = ت‍ای‍ب‍ی‌>، ام‍ی‍ر۱۳۳۴-
ب‍ی‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
پ‍ارس‍اف‍ر، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۳۰-
ه‍اری‍س‌، دان‍ی‍ل‌.س‍ی‌.
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌ ،م‍ح‍م‍ود ۱۳۲۵-
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۵-
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۳-
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ودس‍ون‌، آل‍وی‍ن‌
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، خ‍ش‍ای‍ار
ش‍ان‍م‍وگ‍ام‌، س‍ام‌
<س‍ع‍ادت‌ پ‍ور= س‍ع‍ادت‌پ‍ور>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۲۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،ت‍ش‍ک‍ل‌ ICT و ص‍ن‍ع‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ
شانموگام ، سام ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ش۲‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های فولادی CSIA
انجمن ساختمانهای فولادی آمریکا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه
<کی نیا= کی نیا>، امیر مسعود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۲آ۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای < سی پی ام ،پرت ،پی ان و گرت =treG,NP ,treP,MPC>
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ،محمود ۱۳۲۵- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >توزیع آب شهری
<تائبی = تایبی >، امیر۱۳۳۴- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ت۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >انتقال آب
بیرامی ، محمدکریم ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ،۱۳۲۳- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
واکابایاشی ، مینورو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭و۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی :برای رشته های مهندسی
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش ( ارائه یک مدل فرآیندی کاملا ابداعی برای فرآیندهای مدیریت دانش )
جهانیان ، خشایار ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،تشکل ICT و صنعت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ج۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی
هاریس ، دانیل .سی . ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭‍ه۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری الاستیسیته
<سعادت پور= سعادت پور>، محمدمهدی ،۱۳۲۶- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۹۱‬,‭‌س۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ، محمود،۱۳۲۵- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی سیستماتیک ترکیبات آلی
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک :سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک آماری
پارسافر، غلامعباس ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌پ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
هودسون ، آلوین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2