کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
چ‍اه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ -- ن‍م‍ودارگ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۳۰-
<ت‍ائ‍ب‍ی‌ = ت‍ای‍ب‍ی‌>، ام‍ی‍ر۱۳۳۴-
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌ ،م‍ح‍م‍ود ۱۳۲۵-
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۳-
س‍را، اب‍رت‍و
<رض‍ائ‍ی‌= رض‍ای‍ی‌>، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،- ۱۳۲۸
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ،محمود ۱۳۲۵- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >توزیع آب شهری
<تائبی = تایبی >، امیر۱۳۳۴- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ت۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ،۱۳۲۳- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<چاه نگاری = چاه نگاری >
سرا، ابرتو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱‬,‭‌س۴‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر تحلیل رگرسیون کاربردی
<رضائی = رضایی >، عبدالمجید،- ۱۳۲۸ ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک