کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۲ - ۱۳۶۰ -- س‍ال‍گ‍رد
اح‍ت‍م‍الات‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ق‍ی‍اس‌ ه‍وش‍ی‌ وک‍س‍ل‍ر
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ص‍دوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍ری‍د -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ان‍س‍اره‍ا
آم‍ار -ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
آم‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد و آن‍ه‍ا در آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
آم‍ار
ک‍ش‍اورزی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌ ، ج‍واد
ش‍ه‍ی‍م‌، س‍ی‍م‍ا
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌،ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ه‍ال‌، اری‍ک‌
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌
ه‍وئ‍ل‌، پ‍اول‌ ج‍ی‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
اوان‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ ام‌.
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ه‍وئ‍ل‌، پ‍ل‌ گ‍ره‍ارد،۱۹۰۵-----
ب‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
<ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌= ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌>، ح‍س‍ن‌
آزادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشعشع و حیات
هال ، اریک ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۹‬,‭‍ه۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره سومین شهید محراب آیت الله صدوقی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دانشگاه شیراز)   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ص۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قطعه ها و مدارهای الکترونیکی
آزادی ، محمدرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭آ۴‌ق۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و اصول طراحی مدارهای منطقی
توکلی ، محمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز. مرکز نشر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
پارسیان ، احمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه احتمال
هوئل ، پل گرهارد،۱۹۰۵----- ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم آماری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭‌ب۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭د۵‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
بازرگان لاری ،عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۱.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح های آماری در علوم کشاورزی
بصیری ، عبدالله ؛  شیراز دانشگاه شیراز،مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ب۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سیستم های خرید و تدارکات صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌م۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی کانسنگ ها و کانی های صنعتی
اوانز، آنتونی ام . ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳۱/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲آ۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه آمار
هوئل ، پاول جی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیت :راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمونهای R- IP OEN نئو پی آی - آر و IFFOEN نئواف اف آی
<حق شناس = حق شناس >، حسن ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ح۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان
شهیم ، سیما ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭و۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک