کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍اپ‍ل‍ت‍ون‌، پ‍ل‌
ل‍وای‍ن‌، س‌.
ب‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۵۶
ب‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نوشتن مقالات تحقیقی
استاپلتون ، پل ؛  تهران دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اسکیزوفرنی
لواین ، س . ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ل۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سیستم های = سیستمهای >صنعتی <( مکان یابی = مکان یابی >و استقرار تسهیلات )
بشیری ، مهدی ،۱۳۵۶ ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‌ب۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل < آزمایش ها= آزمایشها >با تاکید بر دو نرم افزار< = batiniMمینی تب >و< = trepxE ngiseDایزاین اکسپرت >
بشیری ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ب۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک