کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌
ب‍رداره‍ا
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ -- اص‍ول‌
س‍ازه‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ا --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ف‍روه‍ن‍ده‌، ف‍رخ‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍ادری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ق‍ص‍ودی‌،م‍اه‍رخ‌،۱۳۳۳-
ه‍ی‍زر، ج‍ی‌
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۰: س‍م‍ن‍ان‌)
ف‍ی‍ض‌، داوود، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (س‍م‍ن‍ان‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری سازه ها
خیرالدین ، علی ،۱۳۴۳- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌خ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها:۲۲۲مسئله حل شده
مقصودی ،ماهرخ ،۱۳۳۳- ؛  سمنان جهاد دانشگاهی دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات آنالیز برداری ( ریاضی عمومی ۲)
فروهنده ، فرخ ، گردآورنده و مترجم ؛  سمنان جهاد دانشگاهی (دانشگاه سمنان )   ، [۱۳۷۰]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ف۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مبانی و اصول برنامه ریزی
قادری ، محمدرضا ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۷/۵‬,‭‌ق۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ . سازه و مکانیک کاربردی ، دینامیک سازه ، آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ...
کنگره ملی مهندسی عمران ( ششمین :۱۳۹۰: سمنان ) ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<دیاگرام های = دیاگرامهای >نیروی محوری برشی و ممان خمشی
خیرالدین ، علی ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌خ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش < بسته بندی = بسته بندی >در بازاریابی
فیض ، داوود، ۱۳۴۸- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
هیزر، جی ؛  سمنان دانشگاه آزاد اسلامی (سمنان )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک