کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍رم‍ای‍ش‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ی‍لان‌، ک‍لاد م‍ک‌
ح‍ام‍دی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ۱۳۴۴-
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍رس‍ت‌، م‍ق‍ت‍دی‌،۱۳۲۵-
<ج‍ب‍ه‌ دار= ج‍ب‍ه‌دار >م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی
شیبانی ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۵۱‬,‭‌ح۲‍ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
هاشمی پرست ، مقتدی ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه خواجه نصیر طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحلیل < سیستمها= سیستم ها>
میلان ، کلاد مک ؛  تهران ژ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ( همراه با تست های طبقه بندی شده )
<جبه دار= جبه دار >مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سازمان بسیج دانشجویی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ج۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصالح مهندسی عمران
گنجیان ، اسماعیل ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌گ۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک ماشین
حامدی ، جهانبخش ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۲۲۸۷۶۷۹۹،آدرس ناشر :سیدخندان -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ح۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک