کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر --اج‍ت‍م‍اع‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
زب‍ان‌ اوس‍ت‍ای‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ار
 
پدیدآور:
م‍ی‍س‌ ،ج‍ورج‌
ف‍اخ‍ر ،ع‍ل‍ی‌۱۳۴۲-
پ‍ورداود، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۴۷-۱۲۶۴
ش‍اه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د،۱۳۲۳-
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد
راودراد، اع‍ظم‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ایران باستان ؛ بخش نخست
پورداود، ابراهیم ،۱۳۴۷-۱۲۶۴ ؛  تهران موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۵‬,‭‌پ۹‌ف۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابزار عمومی تحقیق
فاخر ،علی ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه تهران موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک محیطهای پیوسته برای مهندسین
میس ،جورج ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۸/۲‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات
راودراد، اعظم ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭ر۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شیمی عمومی عملی ( برای دانشجویان رشته های علوم پایه ، فنی مهندسی و داروسازی )
شاه حسینی ، ناهید،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ش۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک