کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ج‍زئ‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌( ت‍ه‍ران‌)
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
آزم‍ون‌ ه‍وش‌ ت‍ه‍ران‌ و اس‍ت‍ن‍ف‍رد و ب‍ی‍ن‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ژاپ‍ن‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍م‍ای‍ش‌
 
پدیدآور:
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اح‍م‍د
اس‍ت‍ف‍ان‍س‌، ج‍ان‌
دان‍ش‍م‍ن‍د، ح‍ی‍در
اوگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍و ه‍ی‍ک‍و
ای‍م‍ای‍ی‌، م‍اس‍اک‍ی‌،۱۹۳۰-
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار،۱۳۱۹-
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌
س‍خ‍ن‍ور، ج‍لال‌، ۱۳۲۲-
ک‍اپ‍لان‌، وی‍ل‍ف‍رد،۱۹۱۵-
م‍ی‍ن‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۵۵-۱۲۸۱
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
ن‍ام‍روف‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ .واح‍دت‍ه‍ران‌( م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌)
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
چ‍ن‍گ‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌). م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌): دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍رف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نیروی انسانی
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه آزمون هوش :هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه =[ B .S .Tتی .اس .بی ]
افروز، غلامعلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲/۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان
سعادت ، اسفندیار،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمایی ، ماساکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش نامه
دانشگاه آزاد اسلامی .واحدتهران ( معاونت پژوهشی ) ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران ). معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭آ۳۷۱د۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر و هنرهای نمایشی
سخنور، جلال ، ۱۳۲۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌س۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پانزده گفتار، درباره چند تن از رجال ادب اروپا از اومیروس تا برناردشاو
مینوی ، مجتبی ،۱۳۵۵-۱۲۸۱ ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱۹‬,‭‌پ۲‌م۹‬,‭۱۳۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگتون ، رالف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳،۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس میدان و موج
چنگ ، دیوید ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳-۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >کنترل دیجیتال
اوگاتا، کاتسو هیکو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۲۱۶‬,‭‌ف‍لا۹‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای میکروپروسسوری ۱۶ و ۳۲ بیتی
معتمدی ، احمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ cisaB kciuQ کوئیک بیسیک ]
نامروف ، استیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ): دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش (دانشگاه پرفسور حسابی )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ن۲۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و تبدیل های لاپلاس
دانشمند، حیدر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭د۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل پاره ای
استفانس ، جان ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر خطی
کاپلان ، ویلفرد،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ک۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9