کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌ ۱۳۱۶-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد۱۳۱۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل شبکه ، تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران شامل :مقدمه علم حقوق جزا...
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک