کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍ت‍وو
اس‍پ‍ال‍دی‍ن‍گ‌، چ‍ری‍ل‌ ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز: م‍ح‍ب‌ال‍م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای حل شده در ریاضیات مهندسی
موستوو ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش در کلاس درس
اسپالدینگ ، چریل لین ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز: محب المهدی علیه السلام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک