کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
 
پدیدآور:
پ‍ل‍س‍ک‍و، دف‍ن‍ی‌
ص‍درن‍ژاد، ام‍ی‍رال‍دی‍ن‌،۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
صدرنژاد، امیرالدین ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ص۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر در دنیا کودکان
پلسکو، دفنی ؛  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌پ۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک