کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
داروه‍ای‌ ض‍د م‍ی‍ک‍رب‍ی‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
چ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ -- ن‍م‍ودارگ‍ی‍ری‌
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
س‍د و س‍دس‍ازی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ش‍ده‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - آم‍اده‌س‍ازی‌ داده‌ه‍ا
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍خ‍اب‍رات‌
اح‍ت‍م‍الات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌--طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍س‌،دی‍وی‍د
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو
<ک‍ی‌ ن‍ی‍ا= ک‍ی‌ن‍ی‍ا>، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
<ت‍ائ‍ب‍ی‌ = ت‍ای‍ب‍ی‌>، ام‍ی‍ر۱۳۳۴-
راس‍ل‌، آل‍ن‌ دن‍ور، ۱۹۶۳-
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
ب‍ی‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
م‍ن‍ت‍ظرال‍ق‍ائ‍م‌، اص‍غ‍ر
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ه‍رب‌
وف‍ائ‍ی‌، زه‍را
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۳۰-
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌ ،م‍ح‍م‍ود ۱۳۲۵-
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۳-
اش‍م‍ی‍ت‌ -ن‍ی‍ل‍س‍ن‌، ک‍ن‍وت‌،۱۹۱۵-
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د،۱۳۳۹-
ش‍ان‍م‍وگ‍ام‌، س‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ...(س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صدر اسلام :پژوهشی در تاریخ پیامبر اسلام
منتظرالقائم ، اصغر ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌م۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی چاه پیمائی برای زمین شناسان
اسکوئیت ، جورج ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱/۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ
شانموگام ، سام ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ش۲‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در بارزگانی
وفائی ، زهرا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭و۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی
احمدی ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های فولادی CSIA
انجمن ساختمانهای فولادی آمریکا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه
<کی نیا= کی نیا>، امیر مسعود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۲آ۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای < سی پی ام ،پرت ،پی ان و گرت =treG,NP ,treP,MPC>
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها
راسل ، آلن دنور، ۱۹۶۳- ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۴۰۹‬,‭ر۲‌ع۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی جانوری :سازش و محیط
اشمیت -نیلسن ، کنوت ،۱۹۱۵- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان )   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ،محمود ۱۳۲۵- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >توزیع آب شهری
<تائبی = تایبی >، امیر۱۳۳۴- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ت۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و کاربرد آن
بهرامی ،محمد،۱۳۳۹- ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >انتقال آب
بیرامی ، محمدکریم ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ،۱۳۲۳- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط
سیلورمن ، هرب ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
واکابایاشی ، مینورو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭و۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشها و روشهای آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری
بانی فیس ،دیوید ؛  اصفهان ،تهران دانشگاه اصفهان ،سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ب۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3