کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د م‍رک‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍س‍اب‍داری‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
پ‍روان‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ن‍ف‍رد
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری سطح دوم
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری سطح اول :مفاهیم اولیه ، کلیات و تاریخچه حسابداری ، فرآیند دوره عمل حسابداری ...
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی معماری کامپیوتر
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ره آوردی از ادب پارسی
پروانه پایدار منفرد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۷۲۴۴۳۳۳-۶۶۹۳۲۴۵۶،آدرس ناشر :تهران - خ آزادی - خ اسکندری - پ 35 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭ر۹۵۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک