کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ج‍ن‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
م‍ت‍ل‍ب‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ب‍ارگ‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ج‍ن‍وب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات ( کاربردی )
طاهری ، شهنام ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۸‬,‭ط۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ اسلام
بارگاهی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد جنوب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ب۲‌ن۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتمهای >فراابتکاری :مبانی نظری و پیاده سازی در متلب
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک