کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‌ داده‌ه‍ا
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
دان‍ش‌ ف‍رد،< ک‍رم‌ ال‍ه‌= ک‍رم‌ ال‍ل‍ه‌>، ۱۳۴۸-
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ل‍و، غ‍لام‍رض‍ا
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌،۱۳۴۲-
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌،واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آث‍ار ن‍ف‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<فرآیند= فرایند< >خط مشی گذاری = خطمشی گذاری >عمومی
دانش فرد،< کرم اله = کرم الله >، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭د۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل پوشش < داده ها= داده ها >و کاربرد آن
جهانشاهلو، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، آثار نفیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ت۳‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حسابداری مدیریت ( رویکرد و دیدگاه نوین ...)
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭ر۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت راهبردی " :مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین ... "
رهنمای رودپشتی ، فریدون ،۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭ر۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک