کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
زب‍ان‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ح‍س‍اب‍داری‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ه‍روری‌ ک‍ار
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،- ۱۳۳۵
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۴-
س‍ل‍م‍ان‍ی‌، داود
ون‍وس‌، داور،۱۳۲۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد>، اح‍م‍د،۱۳۳۵-
ک‍وک‍لان‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌،۱۳۲۳ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د،۱۳۳۵-
ون‍وس‌، داور،۱۳۲۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌،۱۳۲۳-
ن‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
خ‍ورش‍ی‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
خ‍دادوس‍ت‌، طاه‍ره‌، ۱۳۱۵-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌؛ س‍م‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نیروی انسانی
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری در مدیریت و مدیریت مالی
خدادوست ، طاهره ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌خ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی :حسابداری ملی تجزیه و تحلیل تقاضای ملی ، درآمدی بر فرآیند رشد
خورشیدی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ( مقدماتی " )مروری بر اصول و مبانی مدیریت "
ونوس ، داور،۱۳۲۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ( پیشرفته " )مقدمه ای بر رفتار سازمانی "
ونوس ، داور،۱۳۲۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی (۱)
نوروش ، ایرج ،۱۳۲۳ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۸۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانشگاههای مجازی و مراکز آموزش الکترونیکی
نصیری ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۹۵/۷‬,‭‌ن۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<مدل سازی = مدل سازی >ریاضی
مهرگان ، محمدرضا،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ؛ سمت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظام روابط کار و صنعت ( و مدیریت آن )
جعفرنژاد، احمد،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ج۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات نوین ؛ مجموعه ای جامع از مباحث مدیریت تولید و عملیات
<جعفرنژاد= جعفر نژاد>، احمد،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش ( فرهنگ دوسویه انگلیسی -فارسی و فارسی -انگلیسی )
نوروش ، ایرج ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ن۹‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی
سلمانی ، داود ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
<سید جوادین = سیدجوادین >، رضا،- ۱۳۳۵ ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
کوکلان ، هوشنگ ؛  تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران   ، [۱۳۵۸]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ک۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بازرگانی < بین المللی = بین المللی ( >نظریه ها و کاربردها)
حقیقی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ح۷‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدلهای < تصمیم گیری = تصمیم گیری >با چندین هدف
مهرگان ، محمدرضا،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌م۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک